Dětský tábor Eldorádo  Smluvní podmínky  Smluvní podmínky

vytisknout

pro dětské rekreační pobyty (dále jen „pobyt“) na letním táboře Eldorádo (dále jen „tábor“):

1. Smluvní strany

a) Pořadatel pobytu

První táborová z.s., se sídlem Počernická 62, 108 00 Praha 10, IČ 2666315, DIČ CZ26663155, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

(dále jen „provozovatel“)

a

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na letním táboře Eldorádo, určené pro zdravé dětí od 6 do 15 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

2. Přihlášení k pobytu

a) Přihlášení dítěte k pobytu probíhá formou elektronické přihlášky na internetových stránkách www.letni-tabory.cz. Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek formuláře elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 5 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem*, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

* Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. ledna do 10. června. Po tomto termínu může provozovatel vystavit objednateli na základě jeho žádosti potvrzení o účasti na dětské rekreaci. Elektronické zaslání faktury je ZDARMA, v případě požadavku na zaslání faktury poštou (doporučeným dopisem) účtuje provozovatel manipulační poplatek ve výši 100 Kč, splatný v hotovosti při nástupu dítěte na táboře. Stejný manipulační poplatek (100 Kč) účtuje provozovatel za každé poštovní zaslání písemného materiálu, vyžádaného objednatelem (např. potvrzení pobytu, potvrzení objednávky atd.), elektronické zaslání takového materiálu je vždy ZDARMA.

b) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které mu provozovatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem. Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace.

c) V případě, že rezervace není ve lhůtě 5 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo nabídnout pobyt jinému zájemci.

d) V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

3. Rozsah a cena služeb

a) Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu či záloha dle ceníku na www.dt-eldorado se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

b) Cena pobytu zahrnuje ubytování (chatka nebo pokoj), stravování (běžný stravovací režim, provozovatel nemůže zajistit dietní režim typu vegetariánský, bezlepkový atp.) a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje dopravu, úrazové pojištění dítěte a poplatek z pobytu (bude-li tento obcí v místě konání tábora provozovateli účtován).

c) Pokud je u vybraného termínu uvedena sourozenecká sleva (tj. 4. běh), rozumí se tím sleva pro děti, které mají společného alespoň jednoho ze zákonných zástupců a shodné příjmení.

d) Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy ceny jednotlivých běhů. V takovém případě platí pro objednatele cena, která byla na webu www.dt-eldorado.cz uvedena v okamžiku odeslání elektronické přihlášky jeho dítěte.

e) Charakter ubytování odpovídá stáří táborového areálu.

f) Nástup na táboře je v den zahájení objednaného běhu mezi 13 – 16 hodin. Stravování začíná večeří. Při ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného běhu mezi 9 – 11 hodin. Stravování končí snídaní.

4. Změny služeb

a) Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li   okolnosti,  které  mu  brání  uskutečnit  pobyt  podle  předem sjednaných podmínek.

b) V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

c) Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu nebo místa pobytu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.

5. Zrušení pobytu objednatelem

a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky – e-mailem, zaslaným na adresu info@letni-tabory.cz (případně písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele). Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

b) Za zrušení pobytu objednatelem je považováno i zrušení souhlasu objednatele se zpracováním osobních údajů před ukončením pobytu.

c) V případě zrušení závazné rezervace objednatelem bude provozovatelem účtován storno poplatky v následující výši:

– 10 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 30.4.2021

– 20 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.5. – 15.5.2021

– 30 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 16.5. – 31.5.2021

– 40 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.6. – 15.6.2021

V případě zrušení závazné rezervace po 15. červnu 2021 odpovídá storno poplatek výši zálohové platby daného běhu.

d) Provozovatel doporučuje objednateli na základě jeho úvahy uzavření pojištění, kryjící storno poplatek, dle vlastního výběru.

e) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději deset dnů před termínem zahájení daného turnusu.

f) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

g) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.

h) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2021.

6. Zrušení pobytu provozovatelem

a) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

a.1) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným porušováním táborového řádu.

a.2) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

a.3) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)

a.4) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. objednatelem podepsaný a lékařem potvrzený Dodatek elektronické přihlášky, potvrzení bezinfekčnosti, Souhlas se zpracováním osobních údajů  a kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte.

a.5) V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.

a.6) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

a.7) V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí (např. kvůli epidemické situaci).

b) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.1) – a.4) může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.

c) V případě předčasného ukončení či zrušení pobytu dle čl. 6 bod a.5) a a.6) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (90 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (80 Kč/den).

d) V případě neuskutečnění pobytu dle čl. 6 bod a.7) má objednatel nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

e) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.1) – a.6) se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení pořadatele o zrušení pobytu.

f) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2021.

7. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno provést osobně (při návštěvě tábora), elektronicky (e-mail: info@letni-tabory.cz), nebo telefonicky (tel. 602-379-842).

c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

d) S případnou stížností týkající se dodržování hygienických požadavků na pořádání tábora, vyplývajících z platné právní úpravy, se lze obrátit na orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví – příslušné pracoviště krajské hygienické stanice.

8. Další ujednání

a) Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.

b) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až  do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

c) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány výhradně na období poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy v kanceláři tábora, kde za ně provozovatel přejímá odpovědnost.

d) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

e) Provozovatel garantuje společné umístění do jednoho oddílu a chatky* vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena v příslušné kolonce jejich elektronických přihlášek. Zároveň je ke společnému umístění nezbytné, aby obě děti patřily do stejné věkové skupiny (6-10, ev. 11-15 let).

* Společné ubytování je na základě platné legislativní úpravy možné pouze u dětí stejného pohlaví.

f) Dodatečný požadavek na společné umístění dvou dětí (či změnu tohoto požadavku, uvedeného v přihlášce) musí objednatel sdělit provozovateli elektronicky (e-mailem na adresu info@letni-tabory.cz) nejpozději deset dnů před zahájením pobytu. Na pozdější požadavky tohoto charakteru nebude provozovatelem z technických a organizačních důvodů brán zřetel.

g) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, přenosné reproduktory a televizní přijímače.

h) Objednatel dává provozovateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení zakázaného vybavení – viz bod 8.f).

i) Objednatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že v rámci provozu tábora jsou děti ze starších oddílů (tj. cca 11 let a více) zařazovány do dvoučlenných nočních hlídek. Tyto hlídky se v nočních hodinách pohybují výhradně v prostoru táborového areálu, maximální doba jedné hlídky je 70 minut. Děti se mohou noční hlídky zúčastnit nejvýše jedenkrát týdně.

j) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

k) Z důvodu porušení bezinfekčnosti není v průběhu tábora možno děti navštěvovat – provozovatel tímto vychází vstříc doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR na co nejomezenější kontakt táborového kolektivu s okolím.

l) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

m) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora.

9. Závěrečná ustanovení

a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

b) Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami a Táborovým řádem.

c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

e) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.10.2020 do 30.9.2021.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky